Fleksitidsavtale

Skip Navigation LinksStart > Produkter > tidBANK > Fleksitidsavtale

Fleksibel arbeidstid er en lovfestet rett alle arbeidstakere har i henhold til Arbeidsmiljøloven.

Avtalene de siste årene er blitt mer og mer fleksible for å imøtekomme de ansattes økende behov for tilpasning av arbeidstiden til private gjøremål, fritid og utdannelse i ulike faser av livet.


Fleksibel arbeidstid er i utgangspunktet en gjennomsnittsberegnet arbeidstidsordning over en bestemt tidsperiode, som ved periodens slutt skal vise et tilnærmet nullregnskap.

Arbeidsmiljølovens § 10-2, tredje ledd slår fast at "Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten". Alle arbeidstakere har dermed krav på individuell avtale om slik ordning, med mindre det vil medføre problemer for drift av virksomheten.

Arbeidsmiljølovens § 10-7, "Det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet." I tidBANK registrerer ansatte seg når de kommer og går – normalarbeidstiden til den ansatte og virksomhetens fleksitidsreglement legges inn i systemet, som beregner arbeidet tid og fleksitid ved hver registrering.

Fleksitid skiller seg fra overtid ved at det er den ansatte selv som velger å arbeide mer for senere å kunne ta ut overskuddet i form av avspasering av fleks.Last ned eksempel på fleksitidsavtale

En fleksitidsavtale tar bort unødvendig fokus på oppmøtetider og bør inneholde følgende:

Fleksitid - kjernetid, indre og ytre grenser
 • Normaldagens lengde. Mange har avtalt kortere arbeidsdager om sommeren enn om vinteren, så det trenger ikke være 7,5 time hver dag. Deltidsansatte arbeider kanskje kortere dager eller har hele dager fri. Ved å definere arbeidsdagenes lengde i et kalendersystem, er normaltidene allerede på plass og ansatte trenger bare å registrere avvik for at fleksitidsregnskapet skal være oppdatert. Systemet kan da beregne, vise saldo og varsle om feil.
 • Kjernetid og ytre arbeidstid. Kjernetiden er den perioden i løpet av dagen den ansatte skal være tilgjengelig, for eksempel fra kl. 09.00 til kl. 14.30.Ytre arbeidstid er de grensene partene avtaler at ansatte selv kan velge å utføre arbeidet innenfor. For eksempel fra kl. 07.00 - 09.00 og fra kl. 14.30 - 20.00.
 • Avregningsperiode. regler for hva som skal skje med opparbeidet fleksitid. Hvor mange timer fleksitid skal ansatte kunne opparbeide? Hvor mye kan overføres fra måned til måned? Her er det mange bransje- og lokale avtaler. Hva er hensiktsmessig hos dere; ta ut all tid til gode innen en definert periode eller velge et tak med avrundingsregler periodisk? Om avregningsperioden er litt lenger kan det kanskje være enklere å tilpasse innarbeiding og avspasering etter arbeidsbelastningen?
 • Dersom man ønsker å avtaleregulere uttak av hele fleksidager er det vanlig å legge inn årlige grenser for dette i avtalen. Derved kan systemet også benyttes til å varsle brukerne før grensene brytes.


Last ned eksempel på fleksitidsavtale

Synes du dette var interessant? Del siden!

I et fagsystem som tidBANK kan også tilgrensende regelverk og avtaler defineres, slik at timeregnskapet resulterer i et komplett lønnsgrunnlag og fraværsstatistikk:

 • Beregning av overtid og tillegg i forhold til betaling, innarbeiding/avspasering og arbeidsmiljøloven
 • Koder for betalt-/ubetalt fravær med regler for trekk fra saldoregnskap eller lønn
 • Bevegelige helligdager
 • Søknadsbehandling og saldoregnskap for avspasering og ferie ut fra arbeidsgivers krav til forutsigbar bemanning
 • Egenmeldingskontroll med varsling ved overskridelse av grenseverdier
 • Sykefravær med rapportering på avdelingsnivå

Fleksitid reduserer stress og gir fornøyde ansatte

tidBANK® gir en samlet oversikt over ansattes overtid, fleksitid, saldoer for avspasering, ferie, sykt barn etc. Enkelt for den ansatte og god oversikt for ledere som skal følge opp sine ansatte.


Ut fra dette registrerer ansatte avvikene fra avtalen fortløpende og trenger ikke å beherske detaljene i avtalene eller beregne noe, men la tidBANK® administrere og beregne timegrunnlaget riktig.
Et verktøy som administrerer avtalene og gir tilganger til selv å holde orden på egne arbeidsforhold, har vist seg å gi fornøyde ansatte og ledere, som:

 • Slipper spørsmål om detaljerte avtaler, lover og regler.
 • Får samme rutiner for alle ansatte og avdelinger.
 • Slipper etterregistrering og manuell håndtering av timelister.
 • Alltid er oppdatert med egen fleksitid, overtid, ferie og fravær.
 • Administrasjonen får mindre dobbeltregistrering og de elektroniske attestrutinene gir bedre kvalitet på datagrunnlaget til lønn og personalsystemet.
Enkelt eller avansert?

Enten du har behov for et enkelt tidsystem for å holde orden på flekstid, eller et komplekst program for styring av tidressurser, budsjettering og fordeling av timer på prosjekter/oppgaver, eller håndtering av besøkende, så har vi løsningen for deg!