Skip Navigation Links

Som integrasjonspartner har vi erfaringer fra integrasjoner med bl.a. disse lønnssystemene:

Agresso, Formula, Huldt og Lillevik, Paga, Personec, Visma lønn, Visma Enterprise, Vivaldi, SAP-HR, Uni Micro, Multi+.

Vi gir råd om arbeidsflyt og rutineforbedringer

Erfaringene våre konsulenter har fått, etter å ha bidratt til rutineforbedringer hos våre kunder de siste årene, tilbyr vi dere å bruke. Vi kan gi råd om arbeidsflyt, rutiner som tilfredsstiller krav fra regnskap og revisjon og tekniske løsninger tilgjengelig, som vil gi gode helhetlige rutiner og praktiske løsninger for alle roller involvert. Hvilke hensyn må tas for at nye systemer skal gi opplevelse av bedre rutiner hos alle, for eksempel:

tidsregistrering integrasjoner
  • Gi mindre registreringsarbeid for ansatte, ledere og administrasjon. Blir det mindre etterregistrering om ansatte skal registrere i en portal i stedet for på timelister?
  • Bedre kunnskap/tolking av regelverket hos ansatte og ledere for å unngå feil i timegrunnlaget. Hva vil redusere feilprosenten ved utbetaling av lønn og føring av fravær?
  • Slippe manuelle utregninger, nitidige kontrollrutiner for godkjenning og dobbeltregistrering. Er regelverket i systemet så bra at regnefeil og kontroll av regnestykker faller bort?
  • Gi ledere og ansatte tilgang til ny informasjon med nytteverdi for styring av egne forhold. Er tilgangen til relevant historikk i systemet slik at ansatte daglig er oppdatert med feriekalendere, egenmeldinger siste 12 måneder, sykefraværet, avspaseringdager, produktive timer og overtidsforbruk?
  • Forbedre tilgrensende rutiner og systemer. Vil andre rutiner i organisasjonen kunne forenkles og forbedres som en følge av de nye rutinene?

Punkt 4 ovenfor er ment å inspirere til å se ut over den ene rutinen en ønsker å forbedre. Eksempelvis vil i dag en ny lønningsrutine også omfatte en enklere måte å administrere reiseregninger på. Det kan være grunn til å spørre om det er flere steder i virksomheten som trenger det timegrunnlaget som skapes i lønnsrutinene. Kanskje for å holde orden på tidsforbruket i prosjekter? Skrives det timelister som skal ende opp i regnskap/faktureringssystemet?

Integrasjoner med prosjekt- og økonomisystemer

Med tidBANK® kan timer til stede fordeles på prosjekter og oppgaver og dataene er tilgjengelig i flere former for å ivareta de ulike formatkrav fra andre systemer. Vi har erfaring fra eksport til Microsoft Project og integrasjon med Agresso Prosjekt og økonomi og tilpasser for alle typer formatkrav fra andre leverandører.

Kalenderintegrasjon

Eller brukes det felles kalender for å møter, men også for å planlegge fravær som ferie, kurs, legebesøk og avspaseringsdager? Dobbeltregistrering av dette kan unngås med vår smarte kalenderintegrasjon, enten dere benytter Outlook/Exchange, Notes eller andre.

Integrasjoner

Når noen er på fravær og vanskeligere å treffe, er det enkelt å se for kollegaer og kunder? Har dere mål om god tilgjengelighet og servicegrad, overfor kunder og kollegaer, kanskje et verktøy for å se hvem som virkelig er å treffe nå kunne bidra? Oversikten på vår nettside er nettopp kommet i stand for å ivareta kundenes behov for tilgjengelighet til den konsulenten de vil ha kontakt med. Dette kan alle med tidBANK® oppnå ved å ta i bruk vår WebServce for nettopp dette.

Telefonstøttesystemer

Leverandørene av støttesystemer for telefoni, som Trio Present og Netwise, benytter vår integrasjonsstandard for alltid å være oppdatert med virkelig tilstedestatus og fravær registrert i tidBANK®. Støttesystemene samler også inn planlagt fravær fra kalender og telefoner og blir på den måten brukt som sentral for tilgjengelighet.

Adgangskontroll

En annen praktisk detalj er at kort/brikke som benyttes som nøkkel i adgangskontrollsystemet også kan benyttes for tilstedemarkering i tidBANK®. Enkelt for ansatte å kunne gjøre registreringene der de er!

Besøksregistrering

I HMS-sammenheng er det krav til tilstedeoversikt. Denne er på plass med tidBANK® når det gjelder egne ansatte, men for å gjøre den komplett må også gjester være med i oversikten i en evakueringssituasjon. Derfor har vi innført Besøksregistrering i tidBANK®! Vi har valgt å integrere applikasjonen onVisit fra Adaptive for å ha et profesjonelt nivå på funsksjonaliteten – i tillegg til de unike fordelene det gir å ha en integrert database som alle ansatte benytter til daglig.

Ta kontakt med oss og benytt en av våre erfarne konsulenter til å bistå med råd. Det er trolig at investeringen dere skal gjøre vil by på uventet inntjening!

Mange statlige etater, fylkeskommuner og kommuner har sett merverdien tidBANK® kan skape i samspill med lønns- og personal systemene fra Agresso, Visma og SAP-HR. Det finnes nå standardiserte integrasjonsformater mellom systemene, som gir både ledere og ansatte bedre og ferskere informasjon og sikrer kvaliteten på datagrunnlaget til lønn og fraværsmodulene i disse systemene. Administrasjonen merker at største delen av registreringsarbeidet forsvinner. Noe for dere å se i sammenheng med anskaffelse av lønns- og personalsystemet?
Et økende antall bedrifter opplever merverdien tidBANK® kan skape i samspill med lønns- og personal systemene Visma lønn, Agresso, SAP, Personec, Huldt og Lillevik, Vivaldi, Uni Micro m.flere. Det finnes nå standardiserte integrasjonsformater mellom systemene, som gir både ledere og ansatte bedre og ferskere informasjon og sikrer kvaliteten på datagrunnlaget til lønn og fraværsmodulene i disse systemene. Administrasjonen merker at største delen av registreringsarbeidet forsvinner. Noe for dere å se i sammenheng med anskaffelse eller bedre utnyttelse av lønns- og personalsystemet?

Synes du dette var interessant? Del siden!

Info/demo

Enkelt eller avansert?

Enten du har behov for et enkelt tidsystem for å holde orden på flekstid, eller et komplekst program for styring av tidressurser, budsjettering og fordeling av timer på prosjekter/oppgaver, eller håndtering av besøkende, så har vi løsningen for deg!